Hemen zaude: Hasiera  >> Informazio legala

INFORMAZIO LEGALA


GUNE HAU ERABILTZEKO ZEHAZTAPENAK ETA BALDINTZAK

Institutoa honek herritar guztien eta Internet erabiltzen duen edonoren eskura jartzen du web gune hau. Web gunearen helburua da erabiltzaile guztiei zerbitzuak eta informazioa eskaintzea eta, bide batez, gure herria eta bertako jarduerak ezagutaraztea.

Eskubide guztiak gordeta daude eta ezin da web orria aldatu, ez eta bertako edukiak ere.

Web honen bitartez ematen den informazio administratiboak ez du ordezkatzen egunkari eta aldizkari ofizialetan argitaratu behar diren agirien argitalpena; izan ere, argitalpen horien edizioak ematen baitio fedea horien edukiari.

Institutoa honek ez du bere gain hartzen beste pertsona fisiko edo juridiko batzuengandik datorren eta web orrian agertzen den informazioaren edukiaren, zehaztasunaren eta eguneratzearen erantzukizuna, ez eta loturen edo beste sistemaren baten bidez eskuratu daitekeenarena ere.

Institutoa honek ez du bere gain hartzen hirugarren pertsonek edo entitateek bertan dagoen informazioaz egiten duten erabileraren erantzukizunik. Hala ere, hirugarren horiek bete egin beharko dituzte zenbait agiri eta aplikatiboetarako dauden ohartarazpenak.

Institutoa honek ez du bermatzen webak eta zerbitzariak birusik ez izatea, eta ez du bere gain hartzen web gunean sartzeagatik edo web gunean sartzea ezinezkoa izateagatik egon daitezkeen kalteen erantzukizuna.

Institutoa honek web gune honetako edukiak, informazioak, aplikatiboak eta abarrak aldatu eta zabaltzeko eskubidea du, eta edozein unetan eta abisatu beharrik gabe egin ahal izango du.

Institutoa honek nahi du web gune honek ahalik eta modurik eraginkorrenean funtzionatzea eta bere helburua behar bezala bete dezala. Horregatik egiten ditu web gunearen mantentze lanak, beharrezkotzat jotzen diren bitartekoak jarriz, baina ez du bere gain hartzen web gunearen funtzionamenduan egon daitezkeen disfuntzioen edo akatsen erantzukizuna.

Institutoa honek web orrian agertzen diren zehaztapenak eta baldintzak alda ditzake, eta, beraz, zehaztapenak eta baldintzak sarri begiratzeko aholkatzen du, aldaketak egon daitezkeelako.

Web gune hau erabiltzeak bertan jasotako zehaztapenak eta baldintzak onartzea dakar.

Azalpenik edo argibiderik behar izanez gero, edo iradokizunen edo kexaren bat egin nahi izanez gero, web honetako iradokizunen postontzia erabil daiteke.

ERABILERA BALDINTZA OROKORRAK ETA DATU PERTSONALAK BABESTEKO POLITIKA

Mesedez, irakurri arretaz erabilera baldintza hauek, web gune hau erabili aurretik. Web gune hau erabiltzeak esan nahi du erabiltzaileak besterik gabe onartzen dituela erabilera baldintzak. Erabilera baldintzekin ados ez bazaude edo zalantzarik baduzu, mesedez eskatzen dizugu ez erregistratzeko eta web gune hau ez erabiltzeko.

DATUAK BABESTEKO POLITIKA

Web orri honen helburu nagusia da gure udalerriko herritarrak informatzea eta informazioa eskaintzea.

Institutoa honek bere gain hartzen ditu datu pertsonalen babesaren arloko legezko betebeharrak, batez ere honakoen gainekoak:

a) Datu pertsonalak dauzkaten fitxategiak edo tratamenduak.
b) Datu bilketaren helburua.
c) Informazioaren hartzaileak.
d) Egiten ditugun galderak aukerakoak ala derrigorrezkoak diren.
e) Datuak ematearen edo ukatzearen ondorioak.
f) Atzitzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta aurka egiteko eskubideak erabiltzeko aukera.
g) Tratamendu kontrolatzailearen edo, hala badagokio, bere ordezkariaren identitatea eta helbidea.

Institutoa honek nahi du erabiltzaileak behar adina informazio izatea, datuak nola eskatzen diren kontuan izanda, erabiltzaileak berariaz, nahi duelako eta bere borondatez erabakitzeko datuak eman nahi dituen ala ez.

Hori dela eta, erabiltzaileari jakinarazten zaio bere datuak Udaleko fitxategiren batean jasoko direla eta fitxategiaren arduraduna Institutoa dela.

Kontrakoa esaten ez bada, inprimakietan eskatzen diren datuak beharrezkoak eta nahitaezkoak dira web orrian adierazitako zerbitzuak eman eta jasotzeko. Erabiltzaileak benetako datuak, zehatzak eta osoak adierazi beharko ditu inprimakian, eta ematen dituen datuak ez badira benetakoak, zehatzak eta osoak, eta ez badaude eguneratuta, erabiltzaileak berak izango du sor daitezkeen kalte eta galeren erantzukizuna.

Indarrean dagoen legediak datu pertsonalen babesaren arloan zehazten dituen segurtasun mailak ezartzeko konpromisoa dauka Institutoak, eta horregatik neurri teknikoak eta antolaketakoak hartuko ditu, datuak galdu eta aldatu ez daitezen, baimenik gabeko atzipenik egon ez dadin eta bestelako arriskuak saihesteko. Horrez gain Institutoa behartuta dago indarrean dagoen legediak ezartzen dituen fitxategi automatizatuetan jasotako datuen gaineko sekretua gordetzera.

Erabiltzaileak edo bera ordezkatzen duen pertsonak nahi duenean erabili ahal izango du datuak atzitzeko, zuzentzeko eta ezerezteko eskubidea, bai eta, hala badagokio, aurka egiteko eskubidea ere, Datuak Babesteari buruzko Lege Organikoak eta gainontzeko araudi ezargarriarekin bat. Horretarako, idazki bat bidali beharko du modu elektronikoan.

Gehien kezkatzen gaituen kontua da erabiltzailearen nortasuna identifikatzeko modukoak diren datu pertsonalak modu seguruan biltegiratzea. Kontu handiz ari gara erabiltzailearen datuak bere ordenagailutik gure zerbitzarira jaulkitzean.

Lana egiteko erabiltzaileen datuak behar dituzten langileek baino ez dituzte datu horiek atzitzen. Institutoeko langileren batek datu pertsonalak babesteko politika edo segurtasuneko politika hausten badu, diziplina ekintzen menpe geratuko da.

Azkenik, erabiltzailea ez bada bere jabetzako ordenagailu bat erabiltzen ari, komeni da Institutoa web orritik irten aurretik saioa amaitu behar duela gogoratzea, bai eta arakatzailea ixtea ere, arakatzen bukatu badu. Hori egitea komenigarria da inork ez ditzan atzitu erabiltzailearen datu pertsonalak eta posta, batez ere, erabiltzailearen ordenagailua hirugarrenek erabil badezakete edo beste batzuekin partekatzen badu edo toki publiko bateko ordenagailu bat bada —liburutegi edo ziberkafetegi batekoa, esate baterako—.

BALDINTZA HAUEK ONARTZEA

Web hau erabiltzean ulertzen dugu erabiltzaileak kontu handiz irakurri duela agiri hau eta ondo ulertu eta bete dituela bertan emandako aholkuak. Erabiltzailea ez badago ados datuak babesteko politika honekin edo bertan emandako aholkuekin, ez dezala gure weba erabili. Weba erabiltzeko baldintza hau aldatzea egoki ikusten dugunean aldatu ahal izateko eskubidea gordetzen dugu. Aldaketa horiek egin ondoren, Institutorako web honen edo beste baten erabiltzaileek aldaketa horiek ere onartu egin beharko dituzte.
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL LUGAR

Este es un sitio web que este Instituto pone a disposición de los/as ciudadanos/as de este municipio y de todas las personas usuarias de Internet. Su objetivo es suministrar servicio e información a dichos usuarios/as y proyectar y dar a conocer así nuestra ciudad y su actividad.

Todos los derechos están reservados. No está permitida la modificación de la web ni de sus contenidos.

La información administrativa facilitada a través de esta web no sustituye la publicidad de los documentos que deban publicarse en Diarios y Boletines Oficiales, cuya edición es instrumento que da fe de su contenido.

Este Instituto no es responsable del contenido, exactitud y actualización de la información que proviene de otras personas físicas o jurídicas y que conste en el lugar web o a la que se remita a partir de enlaces u otros sistemas.

Este Instituto no se hace responsable del uso por terceras personas o entidades de la información contenida, si bien éstas tendrán que atenerse a las advertencias que consten para determinados documentos y aplicativos.

Este Instituto no garantiza que la web y el servidor estén libres de virus y no se hace responsable de los daños causados por el acceso al lugar web o por la imposibilidad de acceder al mismo.

Este Instituto se reserva el derecho a modificar y ampliar contenidos, informaciones, aplicativos, etc., de este lugar web en cualquier momento y sin previo aviso.

El interés de este Instituto es el de que este lugar web funcione con la máxima eficacia y cumpla la finalidad para la que ha sido creado y por ello lo mantiene, poniendo todos los medios razonables para conseguirlo, pero no se responsabiliza de posibles disfunciones o anomalías en su funcionamiento.

Este Instituto podrá modificar los términos y condiciones que aparecen en esta página web y, por tanto, aconseja su consulta con una periodicidad razonable por si se producen cambios en los mismos.

El uso de este lugar web implica la aceptación de los términos y condiciones contenidos en el mismo.

Para cualquier aclaración, información, sugerencia, queja, etc., pueden utilizar el buzón de sugerencias de esta web.

CONDICIONES GENERALES DE USO Y POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Por favor, leer atentamente estas condiciones de uso antes de utilizar este sitio web. La utilización de este sitio web supone que el usuario o usuaria reconoce implícitamente que acepta las condiciones. Si no está de acuerdo con las mismas o tiene alguna duda le rogamos que no se registre ni utilice este sitio web.

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Esta página web tiene como propósito principal informar y facilitar información a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro municipio.

Este Instituto asume las obligaciones legales en materia de protección de datos de carácter personal, especialmente en lo referido a:

a) La existencia de ficheros o tratamientos con datos de carácter personal.
b) La finalidad de la recogida de datos.
c) Los destinatarios o destinatarias de la información.
d) El carácter facultativo u obligatorio de las preguntas que hagamos.
e) Las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos.
f) ) La posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
g) La identidad y dirección de la persona responsable del tratamiento o en su caso de su representante.

Es deseo de este Instituto que el usuario o usuaria cuente con la información adecuada para decidir de forma expresa, libre y voluntaria si desea facilitar sus datos en la forma que se requiere.

En este sentido se informa al usuario o usuaria que sus datos serán incorporados a algún fichero automatizado, cuyo responsable es este Instituto.

Salvo que se señale lo contrario en cada caso, los datos que se recogen en los formularios son necesarios y obligatorios para poder acceder y prestar los servicios establecidos en la web. El usuario o usuaria debe rellenar los formularios con datos verdaderos, exactos y completos, respondiendo de los daños y perjuicios que puedan ocasionar en caso de cumplimentación defectuosa, con datos falsos, inexactos, incompletos o no actualizados.

El Instituto tiene el compromiso de adoptar los niveles de seguridad de protección de datos personales exigidos en la legislación vigente, instalando al efecto las medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y demás riesgos posibles. El Instituto se obliga asimismo a cumplir con la obligación de secreto respecto de los datos contenidos en los ficheros automatizados establecidos en la legislación vigente.

El usuario o usuaria o persona que lo/la represente, podrán ejercitar en cualquier momento el derecho de acceso, rectificación, cancelación, y, en su caso, oposición de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos y demás normativas aplicables al efecto, dirigiendo una comunicación escrita por vía electrónica.

Nuestra preocupación prioritaria es la seguridad del almacenamiento de los datos personalmente identificadores del usuario o usuaria. Ponemos un gran cuidado al transmitir los datos desde el ordenador del usuario o usuaria a nuestros servidores.

Sólo los empleados y empleadas que necesitan acceder a los datos de los usuarios y usuarias para realizar su trabajo tienen acceso a los mismos. Cualquier empleado o empleada que viole nuestras políticas de protección de datos y/o de seguridad estará sujeto/a a acciones disciplinarias.

Finalmente se recomienda que en caso de que el usuario o usuaria no esté utilizando un ordenador propio, no olvide cerrar la sesión antes de salir de la web ni cerrar su navegador cuando haya terminado la navegación por el mismo. Esto es para asegurar que nadie pueda acceder a los datos personales ni a la correspondencia del usuario o usuaria en caso de que su ordenador sea accesible por terceras personas o si lo comparte con otros/as o si utiliza un ordenador en un local público tal como una biblioteca o un "Internet café".

ACEPTACIÓN DE LAS PRESENTES CONDICIONES

Al utilizar esta web, asumimos que el usuario o usuaria ha leído este documento cuidadosamente y que ha entendido y seguido sus consejos. En caso de que el usuario o usuaria no esté de acuerdo con esta política de protección de datos o con los consejos que a través de la misma se dan, por favor no utilice nuestra página web. Nos reservamos el derecho a modificar la presente condición de uso cuando consideremos que es necesario. La continuidad por el usuario o usuaria en el uso de este y de otras web del Instituto después de haber introducido dichos cambios implicará la total aceptación de los mismos.